První pomoc | Mapok.cz

První pomoc

Zabezpečení první pomoci se týká všech stavů ohrožujících zdraví a život. Nejdůležitější je pomoc poraněným při úrazech, jak pracovních, tak i nepracovních tak, aby škody na zdraví i následky úrazu byly co nejmenší.

Plnění povinností dle § 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, který ukládá povinnosti zaměstnavatele pro případ zdolávání mimořádných událostí (§ 102 odst. 6) s výslovnou povinností zaměstnavatele "zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci.".

 

Pověřená osoba

Zaměstnavatel je povinen:

  • zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména poskytovatele zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České republiky a organizují evakuaci zaměstnanců
  • zajistit ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb (smluvní lékař) jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti.

 

Lékárnička na pracovišti

Zaměstnavatel je povinen:

  • vybavit pracoviště potřebným počtem lékárniček
  • určit obsah lékárniček pro jednotlivá pracoviště (s přihlédnutím k povaze a riziku prováděných činností), výbavu dohodnout s příslušným poskytovatelem pracovnělékařských služeb
  • zabezpečit pravidelnou kontrolu lékárniček spojenou s kontrolou použitelnosti zdravotnických prostředků, tzn. určit odpovědnou osobu

Lékárnička musí být:

  • umístěna na dostupném, suchém a čistém místě,
  • označena značkou.

Aktuality

Novinky ze světa BOZP & PO!

Aktuality

Podmínky užití

© Mapok s.r.o. 2019

Developed with by tenmartin.eu in Vsetín.
(version: 1.0.0)